502 322 134 info@chcerozwodu.pl

Rozwód a opieka nad dzieckiem

Rozwód a dzieci

Podejmując decyzję o rozwodzie, małżonkowie powinni mieć przede wszystkim na uwadze dobro dziecka. Należy pamiętać, że atmosfera rozwodu odbije się na psychice dziecka i działać tak, aby ucierpiało ono w tej sytuacji jak najmniej.

Zgodnie z prawem: W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

 

 

Porozumienie rodziców w sprawie opieki nad dzieckiem

 

Najkorzystniejszym rozwiązaniem, przysparzającym zarówno dzieciom jak i rodzicom najmniej stresów związanych z rozwodem jest dojście przez małżonków do porozumienia i poczynienie ustaleń co do opieki na dzieckiem.

Zgodnie z prawem: Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Małżonkowie mogą zatem przedstawić sądowi stosowne porozumienie wychowawcze, w którym określą dokładnie sposób sprawowania przez nich władzy rodzicielskiej oraz ich prawa i obowiązki wobec dziecka.

Porozumienie takie podlega kontroli sądu, przede wszystkim co do zgodności z dobrem dziecka.

 

Pozostawienie pełni władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym małżonkom możliwe jest wówczas, gdy spełnione są przesłanki:

  • małżonkowie złożą zgodny wniosek;
  • małżonkowie przedstawiają sądowi porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej
  • utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem;
  • zasadne jest oczekiwanie, że małżonkowie będą współdziałać w sprawach dziecka

 

 

Brak porozumienia rodziców w sprawie opieki nad dzieckiem

 

Pomimo że porozumienie między małżonkami w kwestiach wychowawczych dotyczących ich dziecka jest dla niego najkorzystniejszym sposobem przebrnięcia przez rozwód rodziców – małżonkowie nierzadko do takiego porozumienia nie dochodzą.

W sytuacji braku porozumienia to sąd, przy uwzględnieniu prawa dziecka do wychowania przez oboje rodziców, będzie rozstrzygał o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem.

Rozstrzygając o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej sąd może powierzyć jej wykonywanie jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Zaznaczyć należy iż brak porozumienia pomiędzy małżonkami, nie prowadzi z automatu do ograniczenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Władza rodzicielska co do zasady powinna być pozostawiona obojgu rodzicom i jedynie w sytuacji gdy pozostawienie władzy obojgu rodzicom jest sprzeczne z dobrem dziecka, sąd może ograniczyć władzę jednego z rodziców do określonych praw i obowiązków.

Przy podejmowaniu decyzji o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, sąd będzie miał na uwadze przede wszystkim dobro dziecka. Rozstrzygając powyższą kwestię sąd uwzględni więzi dziecka z każdym z rodziców, możliwości wychowawcze rodzica, tryb życia i osobiste właściwości rodzica oraz inne kwestie związane z opieką nad dzieckiem. Sąd powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej temu z rodziców, który daje lepszą gwarancję należytego wykonywania spoczywających na nim obowiązków.

Decyzja o powierzeniu władzy rodzicielskiej wymaga zatem wszechstronnego rozważenia wszystkich okoliczności sprawy, zazwyczaj est też wydawana z uwzględnieniem opinii właściwego miejscowo rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego.

W wyroku orzekającym rozwód sąd może także orzec o pozbawieniu władzy rodzicielskiej bądź jej zawieszeniu. Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej wymaga wykazania nadużycia tej władzy przez rodziców lub rażącego zaniedbania obowiązków przez nich.
Alimenty na rzecz dziecka

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Sąd może określić obowiązek alimentacyjny jednego z rodziców w całości jako osobiste starania o wychowanie dziecka, nakładając na drugiego rodzica obowiązek opłacania kosztów związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka.

W sytuacji gdy małżonkowie porozumieli się co do wysokości świadczeń alimentacyjnych ponoszonych na rzecz dziecka, sąd powinien uwzględnić takie porozumienie i zawrzeć w wyroku
regulację tej kwestii.

W przypadku braku porozumienia, orzekając o wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę przede wszystkim usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego rodzica. Orzekając o alimentach sąd powinien mieć na uwadze, aby poziom życia pomiędzy rodzicami i dziećmi nie różnił się zbytnio od siebie.

rozwód czetochowa

POMAGAMY W SPRAWACH ROZWODOWYCH

rozwód a dzieci
wina rozwód czestochowa