502 322 134 info@chcerozwodu.pl

ROZWÓD A PODZIAŁ MAJĄTKU

Rozwód a wspólne mieszkanie

W przypadku gdy małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie – sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.
Rażąca naganność postępowania musi być przy tym nagannością zawinioną Niedopuszczalne jest orzeczenie eksmisji wobec wyłącznie uprawnionego do mieszkania małżonka, tj. jego właściciela. Eksmisja może zostać orzeczona jedynie wówczas, gdy prawo do mieszkania należy do obojga małżonków.

Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

 

Rozwód a powrót do poprzedniego nazwiska

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

 

Rozwód a podział majątku

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Podział majątku w trakcie rozwodu może być zatem przeprowadzony wyłącznie wtedy, gdy nie wpłynie na przedłużenie postępowania rozwodowego. Zazwyczaj ma to miejsce gdy pomiędzy stronami nie ma sporu co do składu i sposobu podziału majątku.

W przypadku gdy podział majątku nie zostanie przeprowadzony – strony mają możliwość dochodzenia podziału majątku wspólnego w odrębnym postępowaniu.

Dokonując podziału majątku wspólnego w sprawie rozwodowej, sąd nie dokonuje podziału długów, a jedynie aktywów wchodzących w skład majątku wspólnego.

rozwód podzial majątku czestochowa

POMAGAMY W SPRAWACH ROZWODOWYCH

rozwod podzial majatku