502 322 134 info@chcerozwodu.pl

WINA PRZY ROZWODZIE

Orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.
Odstępstwo od tej reguły dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy obie strony zgodnie zażądają zaniechania orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

 

W wyroku orzekającym rozwód sąd może:

  • orzec o winie jednego lub obojga małżonków,
  • na zgodne żądanie małżonków – nie orzekać o winie,
  • ustalić, że małżonek nie ponosi winy.

 

Podstawą przyjęcia winy małżonka jest ustalenie, że jego zachowanie przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu, obojętne natomiast ze stanowiska oceny winy jest to, który z małżonków przyczynił się w większym lub mniejszym stopniu. Małżonka, który zawinił jedną z wielu przyczyn rozkładu, należy uznać za współwinnego, choćby wina drugiego małżonka w spowodowaniu innych przyczyn była cięższa

 

Rozwód bez orzekania o winie

Na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Warunkiem zaniechania orzekania o winie jest zgodne żądanie obojga małżonków w tym zakresie. Żądanie to nie może wynikać tylko i wyłącznie z treści pozwu. Na rozprawie sąd przesłucha obie strony i odbierze od obojga małżonków stosowne oświadczenia.

W praktyce, rozwody bez orzekania o winie zapadają znacznie szybciej aniżeli w przypadku gdy jeden z małżonków żąda ustalenia winy.

 

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie trwa znacznie dłużej aniżeli rozwód bez orzekania o winie, wiąże się przy tym z zazwyczaj szczegółowym postępowaniem dowodowym. Sąd ma obowiązek zapoznać się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym oraz ustalić czy małżonek jest faktycznie winien rozpadu pożycia małżeńskiego.

Najczęstszą przyczyną orzekania rozwodu z winą jednego z małżonków są: zdrada, alkoholizm, przemoc, inne uzależnienia, jednakże nie tylko te kwestie uprawniają małżonków do wystąpienia z żądaniem określenia winy współmałżonka.

Występując o rozwód z orzeczeniem o winie – należy przedstawić materiał dowodowy uzasadniający nasze żądanie. Strona może posługiwać się wszelkimi środkami dowodowymi które udowadniają winę współmałżonka.

Dowodami w sprawie są np. zeznania świadków, przy czym powołując świadków – należy pamiętać aby byli to świadkowie naoczni, którzy na własne oczy widzieli daną sytuację. Świadkowie którzy daną sytuację znają wyłącznie ze słyszenia mogą być uznani za mało wiarygodny dowód w sprawie.

Jako dowód w sprawie można przedstawiać zdjęcia, wydruki maili, sms-ów, wiadomości z komunikatorów internetowych, nagrania audio i wideo, listy, notatki z interwencji policji, obdukcje i zaświadczenia lekarskie, rachunki, zaświadczenia o pobytach na izbie wytrzeźwień, billingi, raport detektywa, oraz wszelkie inne potwierdzające winę współmałżonka o ile nie zostały pozyskane w sposób sprzeczny z prawem.

 

Alimenty dla małżonka niewinnego rozkładowi pożycia.

Zgodnie z prawem, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Co należy podkreślić, małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia nie może żądać alimentów od małżonka niewinnego.

Jak wynika z powyższego – wystarczy istotne pogorszenie sytuacji materialnej wskutek orzeczenia rozwodu, aby małżonek niewinny mógł wystąpić z żądaniem zapłaty alimentów. Rozpatrując takie żądanie, sąd powinien porównać sytuację, w jakiej małżonek niewinny znajdzie się/ znalazł się po rozwodzie, z sytuacją, w jakiem małżonek taki by się znajdował gdyby do orzeczenia rozwodu nie doszło a pożycie małżonków dalej trwało.

Przyznanie alimentów na rzecz byłego małżonka nie ma charakteru obligatoryjnego, nawet jeżeli spełnione są ustawowe przesłanki do ich zasądzenia. Konstrukcja przepisów pozwala na oddalenie powództwa – jednakże tylko wyjątkowo, gdy będą przemawiały za tym konkretne, bardzo ważne powody.

Ocena istotnego pogorszenia sytuacji materialnej niewinnego małżonka może mieć miejsce wiele lat po orzeczeniu rozwodu. W takiej jednak sytuacji uwzględnienie powództwa wymaga ustalenia, że pogorszenie sytuacji materialnej jest skutkiem rozwodu, a nie innych zdarzeń.
Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami wygasa w razie zawarcia przez uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa

Alimenty między rozwiedzionymi małżonkami – w sytuacji gdy sąd orzekł o winie obojga małżonków bądź gdy sąd nie orzekał o winie

Zgodnie z prawem, w przypadku gdy sąd orzekł o winie obojga małżonków bądź nie orzekał w ogóle o winie – Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Przy ustalaniu świadczeń alimentacyjnych na rzecz byłego małżonka uwzględnia się potrzeby małżonka, a nie rodziny. Pojęcie niedostatku oznacza zarówno brak jakichkolwiek środków utrzymania, jak i sytuację, kiedy uzyskane środki nie wystarczają na pełne zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb, przy czym małżonek domagający się alimentów winien w pełni wykorzystać wszystkie możliwości w celu uzyskania dochodów niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych własnych potrzeb.

Usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku
Zasądzając alimenty sąd uwzględnia możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Dla oceny niedostatku konieczne jest porównanie sytuacji materialnej byłych małżonków. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego jest uzależniony także od jego usprawiedliwionych potrzeb.

Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami wygasa w razie zawarcia przez uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa

W przypadku gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek alimentacyjny wygasa z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

rozwód czetochowa

POMAGAMY W SPRAWACH ROZWODOWYCH

WINA PRZY ROZWODZIE
wina rozwód czestochowa